Poznań, ul.Strzeszyńska 35/37

Aktuelles

Kiedy sporządza się pełne sprawozdanie finansowe?

Freitag, 22 November 2019 12:24

Czy wiesz, że nie każdy musi sporządzać pełne sprawozdanie finansowe?
Może jesteś małą jednostką i w bieżącym i poprzednim roku spełniłeś następne warunki:

  • nie przekroczyłeś sumy bilansowej 25 500 000 zł,
  • nie przekroczyłeś przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 51 000 000 zł, 
  • zatrudnienie w Twojej firmie nie przekroczyło 50 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Tak? W takim razie możesz sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe, czyli skrócony bilans i rachunek zysków oraz strat wraz z dodatkową informacją określoną w załączniku 5 Ustawy o Rachunkowości! Ponadto możesz nie sporządzać sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.